Management Committee

President Smt. Deepika Devi
Secretary Sh. Shankar Prasad Swarnkar
Treasurer Sh. Sanjeev Bhaskar
Member Sh. Panchanan Kumar Das
Member Sh. Pryag Chandra Mandal
Member Smt. Anju Devi
Member Sh. Mukutdhari Gorain